☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice województwo zachodniopomorskie.

Ostrowice: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice województwo zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia: 287464 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice województwo zachodniopomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowice zgodnie z uchwałą Nr XVII/151/13 Rady Gminy Ostrowice z dnia 26 czerwca 2013 - opracowanie ekofizjograficzne Gminy Ostrowice - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Opracowanie ekofizjograficzne należy wykonać jako podstawowe oraz problemowe, jeżeli w toku prac planistycznych zostaną ujawnione dodatkowe problemy środowiskowe wymagające bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi. Do przedmiotu zamówienia należą prace planistyczne w tym: - prace o charakterze proceduralnym - redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień - wraz z rozdzielnikiem, - prace wstępne, przygotowawcze, analiza wniosków do studium, - prace studialne i projektowe - prezentacja koncepcji, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - udział we wszelkich prezentacjach projektu planu, w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, jak również w innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu zamówienia; - prezentacja projektu studium, - opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, - wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu studium odpowiednio do uwzględnionych uwag, - opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie studium, - zorganizowanie wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektu studium, prezentacja projektu studium podczas dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu studium, - rozpatrzenie uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko, wprowadzenie zmian do tekstu studium i rysunku projektu studium odpowiednio do uwzględnionych uwag, - przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag, - przygotowanie wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami: - przygotowanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (projekty uchwał wraz z załącznikami należy przedłożyć Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w dwóch formatach: word rozszerzenie*.doc i formacie *xml do publikacji w Dzienniku Urzędowym ) -innych dokumentów i prac, których wykonanie okaże się konieczne celem właściwej realizacji zadania - projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 złotych (słownie: - dwa tysiące złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz musi się wykazać następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) 1 usługą polegającą na opracowaniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy lub części obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 80 ha

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1. W związku z faktem, że procedura sporządzania studium jest bardzo skomplikowana może zajść konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zaistniałych sytuacji, a co się z tym wiąże wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia. Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku: a) zmiany aktów prawnych oraz norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, b) opóźnień w uzyskaniu materiałów źródłowych lub opinii i uzgodnień c) konieczności powtórzenia części procedury związanej z uchwaleniem studium d) konieczności przeprowadzenia ponownych wyłożeń studium lub planu w tym w wyniku uchylenia uchwał przez organ nadzorczy lub sąd e) konieczności uzyskania ponownych lub dodatkowych uzgodnień czy wyjaśnień, f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku: a)zmiany stawki urzędowej podatku VAT b)rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których opracowanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niewykonanych prac. 3. Inne zmiany: a) w przypadku zmian obowiązujących przepisów. Zmiany będą dokonywane w formie pisemnej, w postaci aneksów do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice pokój nr 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ i załączniki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wytworzył:
(2013-07-22)
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-07-22 23:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:40:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169