☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ostrowice: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE WOROWO, GM. OSTROWICE
Numer ogłoszenia: 148989 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl oraz http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE WOROWO, GM. OSTROWICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac remontowych: 1. ROZBIÓRKA: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi; Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien; Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i podokienników stalowych zewnętrznych; Wykucie z muru kratek wentylacyjnych; Zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitu; Ługowanie farby olejnej z tynków lamperii; Rozebranie podłogi drewnianej z desek; Demontaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych; Demontaż pisuarów, umywalek, zlewozmywaka, ustępu z miską fajansową; Rozbiórka pokrycia z papy; Transport i utylizacja papy; 2. ROBOTY TYNKOWE I GLAZURA: Ochrona narożników wypukłych narożnikami aluminiowymi zwykłymi i PCV giętymi. Gładzie jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane na ścianach, stropach i ościeżach. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kat. III wykonywane na ścianach w WC. Obsadzenie w ścianie i stropie kratek wentylacyjnych. 3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: Montaż okien rozwieranych z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi o podziale i wyglądzie - ściany frontowe - jak w Załączniku nr 9 do SIWZ, pozostałe bez zmian. Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV oraz parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z zatyczkami (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych w magazynkach, kuchni i WC. Ościeżnice w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym - odpowiednio do kolorów drzwi Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ciepłych pełnych. Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych szklonych według wzoru w Załączniku nr 10 do SIWZ (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). 4. POSADZKI: Wykonanie podkładu z chudego betonu B - 10; Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 cm; Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2 x folia hydroizolacyjną; Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatką stalową; Posadzka z płytek - gres kamienny w kolorach niebrudzących, do uzgodnienia z Zamawiającym). 5. ROBOTY MALARSKIE: Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych z gruntowaniem (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym). 6. INSTALACJA KANALIZACYJNA: Montaż umywalek z postumentem w WC; Montaż ustępów typu kompakt w WC; Montaż pisuarów z zaworem spłukującym w WC; Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej w kuchni. 7. INSTALACJA WODOCIĄGOWA: Montaż baterii umywalkowych ściennych w WC; Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej w kuchni. 8. POKRYCIE DACHOWE I KOMINY: Montaż murłat przedłużających okap i szczyty pod ocieplenie; Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej; Ocieplenie dachu styropianem laminowanym grubości 13 cm; Pokrycie dachu papą termozgrzewalną; Montaż instalacji odgromowej; Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej; Uzupełnienie tynków na kominach z wykonaniem czapki kominowej. 9. ELEWACJE: Przygotowanie podłoża ścian i uzupełnienie tynków, elewacja w kolorach do uzgodnienia. Ocieplenie ścian metodą lekko - mokrą styropianem gr. 10 cm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju Nr: 47 8577 0005 0000 2091 2000 0030 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, a kopię dołączyć do oferty. W treści wadium składanego w formie innej, niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 1 musi być wystawione na Gminę Ostrowice. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Zwrot wadium: a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 9 lit.b. b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zatrzymanie wadium: a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium za zgodą Wykonawcy może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi - Załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej trzy roboty budowlane (odrębne umowy, zlecenia, itp.) w zakresie budowy, przebudowy, lub remontu obiektów budowlanych, w tym każda o wartości co najmniej 100 000,00 (sto tysięcy złotych) brutto - albo - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych) brutto. Wykonawcy przedstawią wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane, lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi - Załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana godnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Oświadczenia o posiadaniu uprawnień - Załącznik nr 8a do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: 1. Rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, także opinię biegłego rewidenta o badanym rachunku zysków i strat, potwierdzające, że osiągnął on w ostatnim roku obrotowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, niż jeden rok - w tym okresie - przychód ze sprzedaży netto o wartości nie mniejszej, niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). W przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, powinien złożyć inny dokument, określający przychód netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy przychód ze sprzedaży netto o wartości nie mniejszej, niż 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych) zł. W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą. 2. Informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej, niż 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą, niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Wykaz podwykonawców (w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z ich udziałem) - Załącznik nr 5 do SIWZ; 3. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ, 4. Dowód wniesienia wadium; 5. Kosztorys ofertowy; 6. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 7. W przypadku składania ofert przez konsorcjum, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 8. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawia pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadkach: 1. Zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, zmiany, lub wprowadzenia podwykonawcy; 2. Zmiany aktów prawa powszechnie obowiązującego lub miejscowego, mającej wpływ na zakres przedmiotu umowy, lub jej realizację, wprowadzonej po dacie zawarcia umowy; 3. Zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny oferty brutto; 4. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl oraz http://ug.ostrowice.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków EFRROW w ramach osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Do pobrania:

SIWZ

Przedmiar robót.

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 4
5. Wykaz podwykonawców - Załącznik nr 5
6. Przynależność do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6
7. Wzór umowy - Załącznik nr 7
8. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 8
9. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - Załącznik nr 8a
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -
Załącznik nr 9

11. Wizualizacja nowego podziału okien - Załącznik nr 10
12. Wzór drzwi wewnętrznych szklonych - Załącznik nr 11
13.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Joanna Malasiewicz
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-07-20 00:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:40:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169