☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice

Ostrowice: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice
Numer ogłoszenia: 212626 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) świadczenie usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie takich, jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, tekstylia, metal, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone - z nieruchomości zamieszkałych oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ich transport i przekazywanie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie nr 30, 72-200 Nowogard, stacja przeładunkowa w Mielenku Drawskim (gmina Drawsko Pomorskie), b) wyposażenie nieruchomości objętych zamówieniem w oznakowane pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające informację o sposobie korzystania z nich, c) wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w pojemniki/kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych, d) odbiór dwa razy w roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon w ramach tzw. wystawki, według Harmonogramu odbioru odpadów, uzgodnionego z Zamawiającym, e) opracowanie stałego Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, f) prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem umowy. Zamówienie dotyczy odbioru każdej ilości następujących rodzajów odpadów: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (odbiór sprzed posesji i w ramach PSZOK), 2) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tj. szkło, tworzywa sztuczne, metal, papier, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, (odbiór sprzed posesji i w ramach PSZOK), 3) odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych, (odbiór sprzed posesji), 4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon (odbiór sprzed posesji i w ramach PSZOK), 5) chemikaliów, takich, jak: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, odpady zawierające rtęć, w tym termometry, przełączniki, przepracowane oleje (odbiór jedynie w ramach Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Ostrowice, to gmina wiejska, o obszarze 150,42 km2. W skład Gminy wchodzi 14 sołectw: Ostrowice, Jelenino, Borne, Smołdzęcino, Nowe Worowo, Bolegorzyn, Chlebowo, Płocie, Cieminko, Gronowo, Przytoń, Dołgie, Siecino, Szczycienko. Ogólne dane administracyjne: 1) Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy: 2970. 2) Liczba osób zamieszkujących teren Gminy (według złożonych deklaracji): 1989. 3) Liczba wszystkich nieruchomości zamieszkałych, objętych usługą: 704, w tym: a) liczba nieruchomości jednorodzinnych: 693 b) liczba nieruchomości wielorodzinnych (bloki): 11, co stanowi 124 lokale mieszkalne. Na obszarze Gminy Ostrowice dominuje zabudowa jednorodzinna. Rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Ostrowice: 1) pojemniki na odpady o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 500 litrów, 1 100 litrów 2) worki o pojemności:120 litrów 3) pojemniki/kontenery do PSZOK Zamawiający ma obowiązek zapewnienia umieszczenia w widoczny sposób na pojemnikach, lub workach informację o ich przeznaczeniu na określony rodzaj odpadów (nadruk, naklejka). Wykonawca ma obowiązek wyposażenia wszystkich nieruchomości objętych odbiorem odpadów w zestaw worków oraz w pojemniki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca na posesji pozostawi worek pusty. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia należytego stanu technicznego i sanitarnego dostarczonych pojemników i kontenerów. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników, ich naprawienie, lub wymiana należeć będzie do Wykonawcy; Wykonawca będzie obowiązany przeprowadzać mycie i dezynfekcję pojemników w ramach realizacji zamówienia. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Odpady zmieszane z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co najmniej raz na cztery tygodnie (oraz w ramach PSZOK). Odpady zmieszane z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - co najmniej dwa razy w miesiącu (oraz w ramach PSZOK). Odpady selektywnie zbierane (ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych) - co najmniej raz na cztery tygodnie (oraz w ramach PSZOK). Odpady zielone i biodegradowalne ze wszystkich rodzajów nieruchomości - co najmniej raz na cztery tygodnie. Usługa obejmuje również odbiór choinek w okresie poświątecznym. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony ze wszystkich rodzajów nieruchomości - dwa razy w roku w formie tzw. wystawki (oraz w ramach PSZOK). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Odpady budowlane - na indywidualne zgłoszenie, na koszt mieszkańców nieruchomości. Szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych objętych zamówieniem (w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.) wynosi 500 Mg. Szacunek odnosi się łącznie do odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz odpadów przekazywanych do PSZOK. Na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji - przyjęto, że przedmiot zamówienia obejmie odbiór i transport: - 160 Mg odpadów zmieszanych, oraz - 340 Mg odpadów selektywnie zbieranych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie realizacji zamówienia rozbieżności między podaną szacunkową, a zebraną faktycznie przez Wykonawcę ilością odpadów. Wynikłe rozbieżności nie mogą stanowić podstawy ewentualnych roszczeń względem Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty musi mieć świadomość, że dokonując do oferty obliczeń na podstawie podanych wartości - uwzględnia ryzyko ich zmian w trakcie wykonywania zamówienia. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Ostrowicach (dz. nr 252/2 i 253/1). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pojemników i kontenerów na gromadzenie odpadów w PSZOK oraz do ich opróżniania w terminach uzgodnionych telefonicznie z Zamawiającym. PSZOK należy wyposażyć w 6 sztuk kontenerów (pojemników) z przeznaczeniem na: 1.opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, metal, 2.szkło, 3.zużyte opony, 4.odpady wielkogabarytowe (7 m3, lub zbliżony), 5.odpady komunalne zmieszane, 6.odpady takie, jak: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, termometry, przełączniki, przepracowane oleje. Kontenery muszą posiadać klapy/pokrywy, lub muszą być zabezpieczone plandekami. Zamawiający polegając na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy oczekuje przedstawienia propozycji rozwiązania kwestii doboru odpowiednich kubaturowo kontenerów pod każdy z w/w rodzajów odpadów, zastrzega jednak obowiązek niezwłocznej zmiany dostarczonego kontenera na większy/mniejszy w przypadku, gdy jego wybór okazał się nieodpowiedni. UWAGA: Więcej szczegółów dotyczących przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronach internetowych Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju Nr: 05 8577 0005 0000 2091 2000 0010

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada: 1) aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) oraz 2) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Ostrowice. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie dokumentów, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi na rzecz właścicieli nieruchomości polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy - o łącznej masie co najmniej 500,00 Mg. Wykonawcy przedstawią wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane, lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ złożonych w ofercie dokumentów, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego, jakim dysponują, lub będą dysponować - dopuszczonego do ruchu drogowego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz z oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do bazy magazynowo - transportowej usytuowanej na terenie Gminy Ostrowice, lub w odległości nie większej, niż 60 km od jej granicy (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wykaz taboru obejmuje: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ dokumentów złożonych w ofercie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującą ochronę szkód w mieniu lub osobie wyrządzonych przez Wykonawcę i powstałych w związku z realizacją przedmiotowych usług, na kwotę minimum 200.000.00 zł. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania kompletności i zgodności ze SIWZ dokumentów złożonych w ofercie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ c) wykaz podwykonawców (w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z ich udziałem) - Załącznik nr 5 do SIWZ, d) parafowany wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ, e) dowód wniesienia wadium, f) oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, g) w przypadku składania ofert przez konsorcjum, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, h) w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawia pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dopuszczalna jest w przypadku: a. zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, zmiany, lub wprowadzenia podwykonawcy; b. zmiany aktów prawa powszechnie obowiązującego lub miejscowego, mającej wpływ na zakres przedmiotu umowy, lub jej realizację, wprowadzonej po dacie zawarcia umowy; c. zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny oferty brutto; 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana danych dotyczących nazwy, siedziby, lub osób reprezentujących nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl, http://ug.ostrowice.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług

6. Załącznik Nr 5 - Wykaz podwykonawców

7. Załącznik Nr 6 - Przynależność do grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi

9. Załącznik Nr 8 - Wzór umowy

10. Załącznik Nr 9 - Mapa Gminy Ostrowice

11. Załącznik Nr 10 - Uzupełnienie treści SIWZ

Wytworzył:
Joanna Malasiewicz
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-06-03 18:48:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:36:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169