☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3 630 000,00 złotych

 

GMINA  OSTROWICE

OSTROWICE  nr 6

78-506 OSTROWICE

Numer postępowania: GKI.271.2.2013

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia: „Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie  3 630 000,00 złotych” (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego).

 

 

Wartość szacunkowa: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami)

                                                                                                                                                                                                  

                                                                               

                                                                                                         

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Ostrowice

Adres Urzędu Gminy Ostrowice:

Ostrowice nr 6

78-506 Ostrowice

Tel. (094) 36 15 226(centrala), fax. (094) 36 15 227

e-mail:ugostrowice@post.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia oraz podstawa prawna.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.
 3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 14.03.2013 r. pod poz. 103322-2013

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia, części zamówienia, oferty wariantowe.

 

 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:

   „Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie    

   3 630 000,00 złotych” (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego).
 

2.   Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

      Kod CPV 66.13.00.00.0

  

3.  Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa:  Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie  3 630 000,00 złotych (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego).

 

Spłata kapitału  jednorazowo 28 lutego 2014 r.

 

Odsetki płatne miesięcznie do 30 dnia każdego kolejnego miesiąca, ostatnia spłata odsetek 28 lutego 2014 r. Pierwsza spłata odsetek 30 kwiecień 2013 r.

 

Ewentualna prowizja Wykonawcy płatna będzie w 10 równych ratach wraz ze spłatą odsetek, począwszy od 30 kwietnia 2013 r. 

 

Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wysokości  3 630 000,00 PLN i zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego, staje się jego wierzycielem. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy  (porozumienia) z Wykonawcą, w którym strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań oraz zabezpieczenie udzielone Wykonawcy.  

 

Okres finansowania: do 28.02.2014 r.

 

Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: zmienna stopa procentowa    w całym okresie obowiązywania umowy. Stopa procentowa kalkulowana będzie według zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększonej o marżę Wykonawcy która ma wartość stałą. Wartość odsetek kalkulowana wg powyższego oprocentowania od kwoty kapitału. Wartość stawki WIBOR 1M każdorazowo określana będzie na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

 

Spłata kapitału:

Kapitał zostanie spłacony w całości jednorazowo w 1 racie dnia 28.02.2014 r.  

                Spłata odsetek  i prowizji :

    W ratach miesięcznych, począwszy od 30 kwietnia 2013 r.. Ostatnia spłata odsetek 28 lutego 2014 r. Spłata ewentualnej prowizji w 10 równych ratach miesięcznych płatnych wraz z ratami odsetek. Zamawiający przewiduje jednorazowe uruchomienie całej kwoty 3 630 000,00 PLN  do  3 dni roboczych od daty zawarcia umowy w formie wpłaty kwot wskazanych przez Zamawiającego na rachunki aktualnych wierzycieli.

 

Sposób zabezpieczenia transakcji:

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

          4.  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

      66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przywiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.

 

 1. Przewidywane zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie zostanie realizowane do trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy (porozumienia ) pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

 

 1.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 

 • Zrealizowanie zamówienia w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 Pzp.

           6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty :

 1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 wraz z sporządzonym przez Wykonawcę załącznikiem „A” w postaci harmonogramu spłaty wierzytelności oraz załącznikiem „B” - projektem umowy (porozumienia) w sprawie spłaty zrestrukturyzowanej wierzytelności.
 2. Podpisane oświadczenia - załączniki nr 2 i nr 3;
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej Zamawiającego, poczty elektronicznej i fax.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą strony internetowej, poczty elektronicznej lub faksu.

Numery telefonów, faksu, strony internetowej i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w punkcie „I” niniejszej specyfikacji.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami  – sprawy merytoryczne i proceduralne:

 • Krystyna Kamińska –w zakresie przedmiotu zamówienia ( tel. 094 36 15 491)
 • Janina Myszkowska- w zakresie stosowania ustawy Pzp (tel.094 36 15 494)

 

 1. Wymagania dotyczące wadium.

W prowadzonym postępowaniu zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

 

 1.  Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowywania oferty.
 1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować
  odrzucenie oferty:
 1. oferta musi być przygotowana w języku polskim zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. Do wzoru oferty – zał. Nr 1 niniejszej specyfikacji należy dołączyć dokumenty w kolejności podanej w pkt. „VII” niniejszej SIWZ;
 2. oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron;
 3. każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
  do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga podpisania czystych stron;
 4. każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;
 5. oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena;
 6. oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem  ,,Oferta”  i tytułem postępowania oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci).
 1. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w opakowaniu z napisem „Przetarg nieograniczony – Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3 630 000,00 złotych”  (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego). 

 

Nie otwierać przed  21.03.2013 r. godz. 1415
na adres:

Urząd Gminy Ostrowice

78-506 Ostrowice

Ostrowice nr 6

lub osobiście w sekretariacie  (pokój nr 2) (adres jak wyżej).

 

Termin składania ofert –   21.03.2013  r. godzina 1400

Termin otwarcia ofert   –  21.03.2013 r. godzina 1415 ( pokój nr 28 – biblioteka gminna)  w budynku Urzędu Gminy  Ostrowice.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena podana w ofercie zawiera wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne jeżeli występują.

Cena ofertowa nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonane będą wyłącznie w walucie polskiej. Kalkulacja ceny dla potrzeb porównania złożonych ofert powinna zakładać jednorazowe uruchomienie całej kwoty kapitału dnia 30 marca 2013 r. i  spłatę całości jednorazowo w dniu 28.02.2014 r.

Odsetki płatne miesięcznie 30 dnia każdego miesiąca, pierwsza spłata 30 kwietnia 2013 r. Ostatnia 28 lutego 2014 r. Ewentualna prowizja płatna w 10 równych ratach wraz z ratami odsetkowymi, począwszy od 30 kwietnia 2013 r.

Dla potrzeb sporządzenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 13 marca 2013 r. w wysokości 3,42%.  

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Do oceny ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria :

 

 1. Koszt uzyskania usługi finansowej  - 100%

            

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę w której cena usługi zaproponowana przez Wykonawcę będzie najniższa.

 

 1. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
 2. Umowa (porozumienie) w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin zawarcia umowy (porozumienia) może zostać skrócony w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 1.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 W prowadzonym postępowaniu zabezpieczenie nie będzie pobierane.

 

 1.  Informacja o podwykonawcach.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa           (porozumienie), według zaproponowanego przez niego wzorca – załącznik „B” do oferty, pod warunkiem pełnej akceptacji treści dokumentu przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający wyrazi na to zgodę.

 

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 183.

 

 Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Ostrowice, dnia  19.03.2013 r.

Gmina Ostrowice
Ostrowice 6
78-506 Ostrowice.
Tel. (94)3615226, Fax. (94)3615227
e-mail: ugostrowice@post.pl

GKI. 271.2.2013

                                                                                              Do oferentów przetargu cz. I

 

Przedmiot zamówienia: „Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu        w kwocie  3.630.000,00 złotych” (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego).

 

Pytania Wykonawców:

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy (porozumienia) na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy SIWZ wraz z późniejszymi zmianami?
 2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści złożenie do oferty oświadczenia
  o zawarciu umowy na warunkach zgodnych z SIWZ, zamiast projektu umowy (porozumienia)?
 3. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odsetki za opóźnienie
  w płatności kolejnych rat na poziomie czterokrotnej stopy kredytu lombardowego NBP w skali rocznej?
 4. W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wyłącznie jako zabezpieczenie umowy weksel własny in blanco, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na ruchomościach będących własnością Zamawiającego lub hipoteki na nieruchomościach będących własnością Gminy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy Zamawiającego o przedstawienie wyceny  ruchomości bądź nieruchomości mających być przedmiotem zastawu / hipoteki.
 5. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i stawka WIBOR 1M z dnia 13 marca 2013r. wynosi 3,41% (a nie tak jak Zamawiający podaje 3,42%)?
 6. Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 3M lub 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy.
 7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wraz z umową przedstawi wierzycieli na rzecz których ma nastąpić spłata wraz z kwotami oraz adresami i numerami rachunków bankowych. Powyższe będzie stanowiło załącznik do umowy.
 8. Prosimy o dodanie do umowy możliwości postawienia zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 – dniowy termin zaproponowany poniżej).

§ ..

1.W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości:

a.  Strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę.

b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

2.Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę niespłaconych należności określonych w § …, przypadających na kolejne raty płatności określone w harmonogramie spłaty.

 

Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia zobowiązań w stan wymagalności
w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.

 

 1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.03.2013 r.

 

 

        Odpowiedzi Zamawiającego:

        ad.1.
 Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy (porozumienia) w sprawie
 spłaty zobowiązania wobec Wykonawcy na wzorze dokumentu przedstawionym
 przez Wykonawcę z zastrzeżeniem zgodności jego zapisów z treścią SIWZ i zmianami.
 
         ad.2.
 Zgodnie z zapisem z SIWZ ( pkt.VII.1.) wraz z ofertą Wykonawca składa jako
 załącznik B, projekt umowy ( porozumienia ) w sprawie spłaty
 zrestrukturyzowanej wierzytelności. Chodzi o wzorzec dokumentu jakim
 standardowo posługują się instytucje finansowe w tego rodzaju zamówieniach

 stąd jego załączenie nie powinno być problematyczne

 ad.3.
          Zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę odsetek od zaległych spłat w wysokości
 czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali rocznej.
 
ad.4.
Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji
 umowy ( porozumienia ) w sprawie spłaty zrestrukturyzowanej wierzytelności
 poza określonym w SIWZ i ogłoszeniu.
 
ad.5.
         Zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę pisarską. Stawka WIBOR 1M z dnia 13 marca 2013 r. wynosi 3,41% nie zaś 3,42%.
 
 
ad.6.
Zamawiający pozostaje przy zmiennej stopie WIBOR 1M jako stawki bazowej
dla wyliczania odsetek. Z uwagi na krótki okres finansowania oraz
          miesięczną obsługę odsetek, zastosowanie tej stawki nie powinno być
 uciążliwe dla Wykonawcy.
 
         ad.7.
 Potwierdzamy że przy zawarciu umowy ( porozumienia ) w sprawie spłaty
 przedstawimy nazwę, adres, kwotę długu oraz rachunek bankowy wierzycieli
 na rzecz których powinna nastąpić zapłata. Informacja ta może stanowić
 aneks do umowy ( porozumienia ).
 
         ad. 8.
 Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy (porozumienia) zapisu
 umożliwiającego postawienie wierzytelności w stan natychmiastowej
 wymagalności w przypadku wystąpienia opóźnienia w zapłacie raty
 przekraczającego 30 dni. Zapis przedstawiony przez Wykonawcę jest dopuszczalny.
 

          ad.9

             Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień   25.03.2013 r.

                                                                                                                     

 

Ostrowice, dnia  20.03.2013 r.

Gmina Ostrowice
Ostrowice 6
78-506 Ostrowice.
Tel. (94)3615226, Fax. (94)3615227
e-mail: ugostrowice@post.pl

GKI. 271.2.2013

                                                                                              Do oferentów przetargu cz. II

 

Przedmiot zamówienia: „Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie  3.630.000,00 złotych” (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego).

 

 

 

Pytania Wykonawców:

 

Zwracam się z uprzejmą  prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do przetargu na sfinansowanie  zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3 630 000,00 zł na dzień 22.03.2013 r. Prośbę swą motywujemy faktem, iż nadal nie ma odpowiedz na zadane pytania  oraz ze względu na złożoność i specyfikę zamówienia.

 

 

 Odpowiedzi Zamawiającego:

    Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień  22.03.2013 r.

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Janina Myszkowska
(2013-03-14)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-20 11:10:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:33:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169