☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony

 

 

Ostrowice: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY OSTROWICE DO SZKÓŁ W ROKU 2013
Numer ogłoszenia: 498642 - 2012; data zamieszczenia: 08.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl; http://ug.ostrowice.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY OSTROWICE DO SZKÓŁ W ROKU 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Ostrowice, w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przewozy realizowane będą codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, zgodnie z godzinowym rozkładem jazdy uzgodnionym przez Wykonawcę i dyrektorów placówek oświatowych - z miejscowości: 1) Borne, Dobrosław, Jelenino, Dołgie, Siecino, Gawroniec, Toporzyk, Cieszyno, Drawsko Pomorskie, Gronowo, Szczytniki - do Zespołu Szkół w Ostrowicach; 2) z miejscowości: Bolegorzyn, Lipno, Słowianki, Cieminko, Smołdzęcino, Chlebowo, Stare Worowo, Płocie - do Zespołu Szkół w Nowym Worowie; 3) ze szkół do miejscowości wyżej wymienionych po zakończonych zajęciach szkolnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wymogu wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wymaganego warunku udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali co najmniej trzy usługi polegające na przewozie uczniów do szkół wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i niezbędnych środków transportu przystosowanymi do przewozu osób (bus lub autobus) w pełni sprawnych, posiadających aktualne badania techniczne i spełniających wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jest spełniony jeśli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz podwykonawców (w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z ich udziałem) - załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Podpisany wzór umowy; 4) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 5) W przypadku składania ofert przez konsorcjum do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawia pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w związku z możliwością zmiany ilości dowożonych dzieci, zmiany tras, dostosowania przewozów do organizacji pracy szkoły, z zaistnieniem okoliczności, których nie można było w chwili zawarcia umowy, siły wyższej, zmian formalno-prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl; http://ug.ostrowice.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78 - 506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78 - 506 Ostrowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

1. SIWZ
2. Załącznik nr 1- formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - wykaz usług
4. Załącznik nr 3 - wykaz podwykonawców
5. Załącznik nr 4 - wykaz środków
6. Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków
7. Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw
8. Załącznik nr 7 - wzór umowy

Wytworzył:
Joanna Malasiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-12-08 12:13:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:32:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169