☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018

 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r. nr 1943 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XIII/92/08 Rady Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ostrowice, Wójt Gminy Ostrowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Ostrowice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny netto w wysokości 288,00 zł.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia;
  2. pełnoletniego ucznia;
  3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być przyznane w formach:

1) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

4) świadczenia finansowego w przypadku, gdy realizacja stypendium w innej formie nie jest możliwa a dla ponadgimnazjalistów nie jest celowa oraz w przypadku, gdy w rodzinie występuje wielodzietność.

Stypendium szkolne przyznane w formie rzeczowej realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu faktur, rachunków lub w wyjątkowych sytuacjach paragonów.

Stypendium w formie rzeczowej może być przeznaczone wyłącznie na zakup: podręczników szkolnych, lektur szkolnych, zeszytów, pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych, plecaka szkolnego, obuwia sportowego na w – f, stroju na w – f, przyborów do nauki zawodu, okularów korekcyjnych, komputera, oprogramowania, multimedialnych programów edukacyjnych, tuszu do drukarki, biurka, krzesła do biurka.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŚWIADCZENIAMI O DOCHODACH.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym należy składać
w terminie od dnia
01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy (pokój nr 14) oraz na stronie internetowej www.ostrowice.pl

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018;

Oświadczenie nr 1;

Oświadczenie nr 2;

Upoważnienie;

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia mieszkającego na terenie GMINY OSTROWICE.

 

 

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2016-08-19)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-08-08 10:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-08-03 13:53:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169