☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

przetrag

 

Ostrowice: Opracowanie dokumentacji technicznej Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM
Numer ogłoszenia: 244138 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a.jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej: projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano - wykonawczego, odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i potwierdzeniem, że usługi te były wykonane należycie przedmiotowi zamówienia. Należy udokumentować wykonanie usługi min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.Dysponował osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia projektowe i budowlane do realizacji usług i robót, w tym: a.Projektant - branża sanitarna - wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji technicznej min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Dysponował osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia projektowe i budowlane do realizacji usług i robót, w tym: a.Projektant - branża sanitarna - wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji technicznej min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Ostrowice, Ostrowice nr 6, 78-506 Ostrowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 254866 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 244138 - 2012 data 10.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, fax. 94 3615227.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a.jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej: projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano - wykonawczego, odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i potwierdzeniem, że usługi te były wykonane należycie przedmiotowi zamówienia. Należy udokumentować wykonanie usługi min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania..
 • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a.jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej: projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano - wykonawczego, odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i potwierdzeniem, że usługi te były wykonane należycie przedmiotowi zamówienia. Należy udokumentować wykonanie usługi min. 20 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
 • W ogłoszeniu jest: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.Dysponował osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia projektowe i budowlane do realizacji usług i robót, w tym: a.Projektant - branża sanitarna - wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji technicznej min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania.
 • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.Dysponował osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia projektowe i budowlane do realizacji usług i robót, w tym: a.Projektant - branża sanitarna - wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji technicznej min. 20 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: .Dysponował osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia projektowe i budowlane do realizacji usług i robót, w tym: a.Projektant - branża sanitarna - wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji technicznej min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania..
 • W ogłoszeniu powinno być: .Dysponował osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia projektowe i budowlane do realizacji usług i robót, w tym: a.Projektant - branża sanitarna - wykształcenie wyższe. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji technicznej min. 20 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania..

Dokumenty do pobrania:

Wytworzył:
Janina Myszkowska
(2012-07-10)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-07-10 13:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-09-03 08:32:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169