☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

przetarg

 

Ostrowice: Sfinansowanie zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 2 850 000,00 złotych
Numer ogłoszenia: 183966 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ostrowice , Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sfinansowanie zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 2 850 000,00 złotych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 2 850 000,00 złotych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobierania od Wykonawcy wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Złożą kompletną ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami 2.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r - Prawo bankowe tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. 3.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5.Nie pdlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 6.Przedstawią pisemne oświadczenie o akceptacji sposobu zabezpieczenia kredytu. 7.Przedstawią umowę do akceptacji przez zamawiającego, zawierającą istotne postanowienia, o których mowa w niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo zawiadomienie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej, w przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być dołączona umowa konsorcyjna wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ 3.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 3 do SIWZ 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: -wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców, -w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielenie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, -oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, -wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 5.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy , Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie , jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnienie postępowania. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo zawiadomienie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej, w przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być dołączona umowa konsorcyjna wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ 3.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 3 do SIWZ 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania -wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców, -w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielenie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, -oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, -wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 5.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy , Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie , jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnienie postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice nr 6, pokój nr 2 -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Wytworzył:
Janina Myszkowska
(2012-06-01)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-06-01 12:06:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-07-06 11:48:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169