☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

przetarg

 

 

Ostrowice: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Ostrowice kredytu-pożyczki w wysokości 2 800 000,00 zł słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zawartych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 105902 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3615226 3615252, faks 94 3615227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Ostrowice kredytu-pożyczki w wysokości 2 800 000,00 zł słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zawartych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Ostrowice kredytu-pożyczki w wysokości 2 800 000,00 zł słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zawartych pożyczek i kredytów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Złożą kompletną ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 5.Przedstawią pisemne oświadczenie o akceptacji sposobu zabezpieczenia kredytu-pożyczki. 6.Przedstawią umowę do akceptacji przez zamawiającego, zawierającą istotne postanowienia, o których mowa w niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w Rozdziale III Wykonawcy mają obowiązek złożyć: 1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo zawiadomienie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej, w przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być dołączona umowa konsorcyjna wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ; 3.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 3 do SIWZ; 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: -wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców, -w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielenie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, -oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, -wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo zawiadomienie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej, w przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być dołączona umowa konsorcyjna wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ; 3.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 3 do SIWZ; 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: -wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców, -w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielenie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, -oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, -wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 5.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnienie postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy,Ostrowice nr 6, 78-506 Ostrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice nr 6, pokój nr 2 -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-03-07 09:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-05-18 12:55:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169