☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzje

28.01.2014 r.

Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 10,4 km oraz budowy studni głębinowej. (pobierz)


28.08.2013 r.

Decyzja - o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. 78-520 Złocieniec, ul. Staszica 19, orzeka się:

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: montażu trzech urządzeń: turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, trwale związanych z budynkiem, zlokalizowanych na działce nr 141/3 obręb geodezyjny Siecino, gm. Ostrowice”,

2. uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

(pobierz)


09.08.2013 r.

Decyzja - Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Gminę Ostrowice z siedzibą 78-506 Ostrowice 6, reprezentowaną przez Podinspektora ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji Pana Przemysława Wiśniewskiego, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ostrowice Pana Wacława Micewskiego, orzeka się

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla

przedsięwzięcia pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oznaczonej jako część dz. nr 252/2 obręb ewidencyjny Ostrowice, gm. Ostrowice”.

2. uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

(pobierz)


30.07.2013 r.

DECYZJA NR 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (plik do pobrania)


01.07.2013 r.
Decyzja -  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Ostrowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Ostrowice, zlokalizowanego na obszarze Gminy Ostrowice w miejscowości Ostrowice 6, działka oznaczona nr ewidencyjnym 40/2, w ramach projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie Dorzecza Parsęty”, w tym termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach PO PL04 Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (plik do pobrania)


01.02.2013 r.

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Stabilizacja poziomu wód na terenie rezerwatu Zielone Bagna", gmina Ostrowice, powiat Drawski - ( plik do pobrania )


 

30.04.2012 r.

Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowy stopnia wodnego koryta rzeki Kokna w ramach stabilizacji poziomu wody w jeziorze Dołgie na terenie działki nr 191 obręb Dołgie gmina Ostrowice - ( plik do pobrania


 

30.04.2012 r.
 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak GKI.6733/19/2010 z dnia 18.03.2011 r. wydanej przez Wójta Gminy Ostrowice dla zadania inwestycyjnego pn.: Stabilizacja poziomu wody w jeziorze – odbudowa stopnia w km 7+010 jezioro Dołgie” gm. Ostrowice, powiat Drawsko Pomorskie - ( plik do pobrania )


 

02.02.2012 r.

DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1,5 MW na działce nr 29/27 położonej w obrębie geodezyjnym Jelenino, m. Jelenino, gm. Ostrowice”. - ( plik do pobrania )


06.02.2012

Decyzja Nr 1/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy przepustu drogowego na terenie działek  nr ewid.  83/1, 33/1 obręb Cieminko i działki nr ewd. 18 obręb Płocie, gmina Ostrowice. ( plik do pobrania )


07.02.2012

 Decyzja Nr 13/2011 zmieniająca decyzję 9/2011  z dnia 20.06.2011  r. dotyczącą lokalizacji inwestycji celu publicznego
- ( plik do pobrania )

 

Decyzja o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak GKI.6733/19/2010 z dnia 18.03.2011 r. wydanej przez Wójta Gminy Ostrowice dla zadania inwestycyjnego pn.: Stabilizacja poziomu wody w jeziorze – odbudowa stopnia w km 7+010 jezioro Dołgie” gm. Ostrowice, powiat Drawsko Pomorskie - ( plik do pobrania )

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-02-02 11:13:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-02-02 11:13:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169