☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowe Worowo - Smołdzięcino

 Ostrowice: Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowe Worowo - Smołdzecino wraz z węzłami P-1 W-12 i P-2 W-88 oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi
Numer ogłoszenia: 72890 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ostrowice, 6 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3615226 3615252, faks 094 3615227.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowe Worowo - Smołdzecino wraz z węzłami P-1 W-12 i P-2 W-88 oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm o długości 4 142,0 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy zewętrznej 32-50 mm o długości 85,0 mb, hydranty pożarowe nadziemne o średnicy nominalnej 80-100 mm na trójniku kołnierzowym sztuk 10, studzienki kanalizacyjne z PVC o średnicy 315-425 z zamknięciem stożkiem betonowym - odwodnienie, przepompownie strefowe kpl 2. Miejsce realizacji: miejscowości Nowe Worowo i Smołdzęcino, gmina Ostrowice. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Przedmiary robot..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamowień uzupełniających, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 uatawy Prawo zamówień publicznych Zamowienie uzupełniajace stanowiące nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego będzie udzielone tylko w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność i spełnione zostaną przesłanki art.67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1.W prowadzonym postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy)

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1)Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, o wartości co najmniej 300.000 złotych brutto każda z robót budowlanych; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub jedno tj. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych; c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 350 000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy). 2)Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI. 2.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie spełnia. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, o wartości co najmniej 300.000 złotych brutto każda z robót budowlanych;

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub jedno tj. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych; 2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 350 000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie we wzorem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót, 3.Kartę gwarancji jakości wykonanych robót oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku braku Polskich Norm przenoszącyh europejskie normy zharmonizowane, instrukcje obsługi urządzeń zawierające zakres i sposób prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnychw czasie i po upływie okresu gwarancji - na odbiór ostateczny zadania.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Istotne postanowienia umowne zawiera projket umowy załączony do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: a)wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, ktore istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robot w umówiony sposób, b) konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do kierowania i nadzorowania procesu budowlanego, c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od ktorych zależy wykonanie przedmiotu zamówienia,

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrowice 6, pokój nr 4.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice nr 6, 78 - 506 Ostrowice, sekretariat pokój nr 1.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 • SIWZ - ( plik do pobrania )
 • specyfikacja - ( plik do pobrania )
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - węzeł P2/W-88 - ( plik do pobrania )
 • Projekt budowlany - węzeł P-1/W-12 branża elektryczna- ( plik do pobrania )
 • Projekt budowlany  - budowa sieci wodociągowej Nowe Worowo - Smołdzięcino - ( plik do pobrania )
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - węzeł P1/W-12 - ( plik do pobrania )
 • Przedmiar robót - roboty elektryczne - ( plik do pobrania )
 • Przedmiar robót - budowa wodociągu przesyłowego ( plik do pobrania )
 • Projekt budowlany branża elektryczna - węzeł P-2/W-88 - ( plik okładka węzeł P2) ( plik do pobrania )
 • Projekt budowlany zaświadczenia - ( plik do pobrania )
 • Opis techniczny - ( plik do pobrania )
 • Opis techniczny sieci wodociągowej - ( plik do pobrania )
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji - ( plik do pobrania )
 • Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej - ( plik do pobrania )
 • Mapa - ( plik_1 ); ( plik_2 ); ( plik_3 )
 • Profil rurociągu - rys_1; rys_2; rys_3; rys_4
 • Profil rurociągu - rys_1
 • Profil rurociagu - rys_1
 • Szkic przepompownia  - szkic_1; szkic_2
 • Blok oporowy - ( plik do pobrania )
 • Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej -  ( plik do pobrania )
 • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - ( plik do pobrania )
 • Uzupełnienie - opinia ZUDP - ( plik do pobrania )
 • Zmiany do projektowanego rurociągu- {plik do pobrania }
 • Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.04.2011 r. - ( plik do pobrania )
 • Decyzja Nr GKI 7331/8/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  - ( plik do pobrania )
 • Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych - ( plik do pobrania )
 • Opinia Sanitarna - ( plik do pobrania )
 • Opinia Starostwa Powiatowego - ( plik do pobrania )
 • Warunki techniczne przylączenia do sieci wodociągowej miejscowości Smołdzięcino - ( plik do pobrania )
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - ( plik do pobrania )
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 22.04.2011 r - ( plik do pobrania )
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 04.05.2011 r. - ( plik do pobrania )
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  - ( plik do pobrania )
Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2011-04-13 09:33:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-05-18 12:08:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169