☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

II Przetarg nieograniczony: Urządzanie czterech placów zabaw

 • Ostrowice: Urządzenie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice, jako II etap realizacji urządzenie czterech placów zabaw w miejscowościach: Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Ostrowice , gm.Ostrowice.
  Numer ogłoszenia: 202538 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ostrowice , 6 6, 78-506 Ostrowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3615226 3615252, faks 094 3615227.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowice.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice, jako II etap realizacji urządzenie czterech placów zabaw w miejscowościach: Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Ostrowice , gm.Ostrowice..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest urządzenie czterech placów zabaw w miejscowościach : Nowe Worowo, Ostrowice, Bolegorzyn, Chlebowo, na terenie Gminy Ostrowice Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Bolegorzyn : roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; ogrodzenie; wyposażenie placu zabaw Chlebowo: roboty ziemne; ogrodzenie; wyposażenie placu zabaw Nowe Worowo: roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; ogrodzenie; wyposażenie placu zabaw Ostrowice: roboty ziemne; wyposażenie placu zabaw.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.50.00-7, 37.53.51.00-8, 37.53.52.10-2, 37.53.52.20-5, 37.53.52.30-8, 37.53.52.50-4, 45.11.27.23-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych)

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2)posiadania wiedzy i doświadczenia, 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 place zabaw o wartości minimum 10.000 zł brutto każdy.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna że warunek został spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie
  • inne dokumenty

   Ważnych certyfikatów zgodności z aktualnie obowiązującą Polską Normą 1176 i 1177 do każdego urządzenia; lub w przypadku certyfikatów potwierdzających zgodność z normami wcześniej obowiązującymi dodatkowo deklarację zgodności oraz odnośnie zestawu zabawowego złożonego z kilku urządzeń (przeplotnia na bazie trójkąta) deklaracji zgodności zestawu z aktualnymi normami PN EN 1176 i 1177. Zamawiający dopuszcza złożenie tylko deklaracji zgodności w przypadku braku certyfikatu na urządzenie do maksymalnie dwóch urządzeń,

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowice.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ostrowice nr 6, pokój nr 4.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Ostrowice Ostrowice nr 6 78 - 506 Ostrowice sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 313.322.323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Doświadczenie zawodowe (do pobrania)
 • Oświdczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu (do pobrania)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania (do pobrania)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (do pobrania)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (do pobrania)
 • Uzupełnienia do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (do pobrania)
 • Wzór umowy (do pobrania)
 • przedmiar (do pobrania)
 • kosztorys (do pobrania)
 •  Przykładowe rysunki zamawianych urządzeń zabawowych - rysynek 1;  rysunek 2rysunek 3rysunek 4rysunek 5rysunek 6;
 • Projekty zagospodarowania placów zabaw: Chlebowo; Bolegorzyn; Nowe Worowo; Ostrowice. 
Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2010-06-22 08:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-05-18 12:08:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169