☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z Nr 70, poz. 473)
  2. Uchwała Nr VI/25/2003 Rady Gminy Ostrowice  z dnia 24 kwietnia 2003 r.   w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrowice.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia.

 

Druk do pobrania

2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

4. Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 

5. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, w przypadku,  gdy lokal mieści się w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Opłaty:

Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność  w tym zakresie  wynosi:

- 525 zł - do 4,5% alkoholu oraz piwo

- 525 zł - od 4,5% do 18% alkoholu

- 2.100 zł - powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata ta wyliczana jest proporcjonalnie

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice.

Nr rachunku: 05 8577 0005 0000 2091 2000 0010. Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. oświaty, kultury i ewidencji działalności gospodarczej.

Pok. Nr 18; tel. 0-94 36152489 lub 0-94 3615226.

 

Informacje dodatkowe:

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta gminy, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, oddzielnie w zależności od posiadanych zezwoleń.

 Zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia,

2) wniesienie opłaty,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, wydanego przez gminę;

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

 

Rada Ministrów, ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny, w drodze rozporządzenia, może wprowadzać na czas określony na obszarze całego kraju albo jego części całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE

 

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. Nr 70, poz. 473)  przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów  alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia  pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

- 37.500 zł – do 4,5% alkoholu oraz piwo – należy wnieść opłatę w wysokości 1,4% wartości sprzedaży,

- 37.500 – od 4,5% do 18% alkoholu - należy wnieść opłatę w wysokości 1,4% wartości sprzedaży,

77.000 – powyżej 18% alkoholu - należy wnieść opłatę w wysokości 2,7% wartości sprzedaży,

Jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła w/w wartości przedsiębiorcy wnoszą opłatę w wysokości:

- 525 zł - do 4,5% alkoholu oraz piwo

- 525 zł - od 4,5% do 18% alkoholu

- 2.100 zł - powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.

 

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie może zostać cofnięte w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów ustawowych

 

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych
do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną
za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej
za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości oraz w terminach określonych
 w ustawie

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości oraz w terminach określonych w ustawie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

WYPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło   organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

1) 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;

2) 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

 

Wytworzył:
Kamila Waszczyk
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-25 13:05:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-25 13:07:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169