☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 30.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka narodzonego lub dziecka poczętego 


Wymagane wnioski

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka.


Wymagane załączniki

 1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy),
  • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).
 2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 3. W przypadku uznania dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
 4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.


Opłaty

Nie pobiera się


Dokumenty do wglądu

Dowody osobiste rodziców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

/94/ 36-15-296

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku.
Przyjęcie oświadczenia (sporządzenie protokołu) i wydanie odpisu aktu urodzenia.


Termin załatwienia

Niezwłocznie, w chwili wpłynięcia wniosku.


Uwagi

 1. Dziecko może być uznane w przypadku, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.
 3. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (konieczna jest jego zgoda) oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.
 4. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.
 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem.


Podstawa prawna

  1. art. 43-44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. art. 72-81 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

 

Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 08:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 08:20:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1153