☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 30.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym

 

 

Wymagane wnioski
 
Wniosek ustny


Wymagane dokumenty

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają odpisy skrócone akt stanu cywilnego, o ile nie zostały sporządzone w USC Ostrowice

 1. W przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
 2. W przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 3. W przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
 4. W przypadku unieważnienia małżeństwa:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa.
 5. Cudzoziemcy dodatkowo składają:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
 6. Nieletni załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa


Opłaty

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,
Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


Dokumenty do wglądu

Dowody tożsamości narzeczonych

Miejsce złożenia dokumentów  

Urząd Gminy Ostrowice, Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 6,

tel. 094/ 36 15 296.

Sposób załatwienia

 1. Przyjęcie zapewnień wraz z dokumentami (odpisy aktów, dowody osobiste, cudzoziemiec – paszport, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju cudzoziemca).
 2. Wydanie zaświadczenia.


Termin załatwienia

Od ręki


Uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny:
  - złożyć pisemne zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem).
 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania (stałego zameldowania) jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.


Podstawa prawna

  1. art. 12, art. 53-56 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. art. 1 § 2, art. 3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  3. art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
 
Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-05 11:54:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-05 11:55:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 847