☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie zwiazku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

 
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
 


 
Wymagane wnioski

Zgłoszenie ustne


Wymagane załączniki

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają odpisy skrócone aktu stanu cywilnego, o ile nie zostały sporządzone w USC Ostrowice

 1. W przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
 2. W przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 3. W przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
 4. W przypadku unieważnienia małżeństwa:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa.
 5. Cudzoziemcy dodatkowo składają:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
 6. Nieletni dodatkowo załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa
 7. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  • Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  • Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie


Opłaty

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,

Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


Dokumenty do wglądu

Dowody tożsamości narzeczonych


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Ostrowice, Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 6 , tel. 094/ 36 15 296.


Sposób załatwienia

 1. Złożyć pisemne zapewnienie wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielenie ślubu).
 3. Sporządzenie aktu małżeństwa.
 4. Wydanie odpisów aktu małżeństwa.

Termin zawarcia małżeństwa :


- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
- w wyjątkowych   sytuacjach  przed  upływem  1  miesiąca,  jeżeli  przemawiają  za  tym  ważne względy.

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są:

 • złożyć pisemne zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.


Podstawa prawna

 1. art. 1 § 1, art. 3 - 15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
 2. art. 12, art. 53-56 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-05 11:51:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-05 11:52:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 536