☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja urodzeń -->

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka


  Wymagane wnioski

  Zgłoszenie ustne


  Wymagane załączniki

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
  3. Odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli matka dziecka jest wdową.
  4. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.

  Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia ww. odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Ostrowice.


  Opłaty

  Nie pobiera się.


  Dokumenty do wglądu

  Dowody osobiste.

  MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok 6

  /94/ 36-15-296


  Sposób załatwienia

  Sporządzenie aktu urodzenia.
  Wydanie odpisu aktu urodzenia.


  Termin załatwienia

  W dniu dokonania zgłoszenia tego zdarzenia.


  Uwagi

  1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzając fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
  2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
  3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
   • ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala;
   • lekarz lub położna.
  4. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej


  Podstawa prawna

   1. art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
   2. art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

   

 • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka narodzonego lub dziecka poczętego 


  Wymagane wnioski

  Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka.


  Wymagane załączniki

  1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
   • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy),
   • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).
  2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
  3. W przypadku uznania dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
  4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Dokumenty do wglądu

  Dowody osobiste rodziców.

  MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  /94/ 36-15-296

  Sposób załatwienia

  Przyjęcie wniosku.
  Przyjęcie oświadczenia (sporządzenie protokołu) i wydanie odpisu aktu urodzenia.


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie, w chwili wpłynięcia wniosku.


  Uwagi

  1. Dziecko może być uznane w przypadku, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
  2. Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.
  3. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (konieczna jest jego zgoda) oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.
  4. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.
  5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem.


  Podstawa prawna

   1. art. 43-44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
   2. art. 72-81 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169