☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja małżeństw -->

 •  
  Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
   


   
  Wymagane wnioski

  Zgłoszenie ustne


  Wymagane załączniki

  Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają odpisy skrócone aktu stanu cywilnego, o ile nie zostały sporządzone w USC Ostrowice

  1. W przypadku panny i kawalera:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  2. W przypadku osób rozwiedzionych:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
  3. W przypadku wdowców:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
  4. W przypadku unieważnienia małżeństwa:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa.
  5. Cudzoziemcy dodatkowo składają:
   • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce
   • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
  6. Nieletni dodatkowo załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa
  7. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
   • Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
   • Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie


  Opłaty

  - sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowody tożsamości narzeczonych


  Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Gminy Ostrowice, Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 6 , tel. 094/ 36 15 296.


  Sposób załatwienia

  1. Złożyć pisemne zapewnienie wraz z wymaganymi dokumentami.
  2. Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielenie ślubu).
  3. Sporządzenie aktu małżeństwa.
  4. Wydanie odpisów aktu małżeństwa.

  Termin zawarcia małżeństwa :


  - po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
  - w wyjątkowych   sytuacjach  przed  upływem  1  miesiąca,  jeżeli  przemawiają  za  tym  ważne względy.

  Uwagi

  Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są:

  • złożyć pisemne zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
  • zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.

  Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.


  Podstawa prawna

  1. art. 1 § 1, art. 3 - 15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
  2. art. 12, art. 53-56 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

 • Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym

   

   

  Wymagane wnioski
   
  Wniosek ustny


  Wymagane dokumenty

  Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają odpisy skrócone akt stanu cywilnego, o ile nie zostały sporządzone w USC Ostrowice

  1. W przypadku panny i kawalera:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  2. W przypadku osób rozwiedzionych:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
  3. W przypadku wdowców:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
  4. W przypadku unieważnienia małżeństwa:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa.
  5. Cudzoziemcy dodatkowo składają:
   • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce
   • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
  6. Nieletni załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa


  Opłaty

  • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,
  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowody tożsamości narzeczonych

  Miejsce złożenia dokumentów  

  Urząd Gminy Ostrowice, Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 6,

  tel. 094/ 36 15 296.

  Sposób załatwienia

  1. Przyjęcie zapewnień wraz z dokumentami (odpisy aktów, dowody osobiste, cudzoziemiec – paszport, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju cudzoziemca).
  2. Wydanie zaświadczenia.


  Termin załatwienia

  Od ręki


  Uwagi

  1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny:
   - złożyć pisemne zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem).
  2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania (stałego zameldowania) jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
  3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.


  Podstawa prawna

   1. art. 12, art. 53-56 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
   2. art. 1 § 2, art. 3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
   3. art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
   
 •  
   
  Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
   
   

   
  Wymagane wnioski

  Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożony osobiście przed Kierownikiem USC.


  Wymagane załączniki

  Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku (np. zaświadczenie lekarskie, ważny powód życiowy)


  Opłaty

  - za wydaną decyzję - 39,00 zł,

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dokumenty tożsamości wnioskodawców.


  Miejsce złożenia dokumentów


  Urząd Gminy Ostrowice, Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 6, tel. /94/ 36-15-296,


  Sposób załatwienia

  Przyjęcie wniosku wraz z dokumentami.
  Wydanie decyzji.


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie - po złożeniu wniosku


  Uwagi

  Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


  Podstawa prawna

   1. art. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
   
 • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa 


  Wymagane wnioski

  Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

   

  Wymagane załączniki

  Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają odpisy skrócone aktu stanu cywilnego, o ile nie zostały sporządzone w USC Ostrowice

  1. W przypadku panny i kawalera:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  2. W przypadku osób rozwiedzionych:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
  3. W przypadku wdowców:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
  4. W przypadku unieważnienia małżeństwa:
   • odpisy skrócone aktów urodzenia,
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa.
  5. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC w kraju, za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.
  6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

  OPŁATY:

   Znaki opłaty skarbowej:
   a. 5 zł – za podanie,
   b. 0,50 zł – za każdy załącznik do podania,
   c. 38 zł – za wydanie zaświadczenia.
  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

   

  MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296

   

  Sposób załatwienia

   1. Przyjęcie podania.
   2. Złożenie pisemnego zapewnienia o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wraz z wymaganymi dokumentami.
   3. Wydanie zaświadczenia

  TERMIN ODPOWIEDZI:

  Bez zbędnej zwłoki.

  UWAGI:

  1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
  2. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.
  3. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

  PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 71 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

   

   

   
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169