☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego -->

 • Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

   


   

  Wymagane wnioski

  Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska, po rozwodzie, noszonego przed zawarciem małżeństwa.


  Wymagane załączniki

  1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku, gdy związek małżeński zawarty został poza gminą Ostrowice.


  Opłaty

  - od przyjęcia oświadczenia (sporządzenie protokołu) - 11,00 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowód osobisty.


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie, w chwili wpłynięcia wniosku.


  Uwagi

  1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.


  Podstawa prawna

  1. art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r. Nr 9 , poz. 59 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z póżn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki 


  Wymagane wnioski

  Wniosek małżonków o przyjęcie oświadczenia nadania dziecku nazwiska męża matki.


  Wymagane załączniki

  1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka urodzonego poza gminą Ostrowice.
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile strony nie zawierały związku małżeńskiego w USC Ostrowice).


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Dokumenty do wglądu

  Dowody osobiste matki dziecka i jej męża.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296  Termin załatwienia

  Niezwłocznie, w chwili wpłynięcia wniosku.  Uwagi

  1. Dziecku można nadać nazwisko męża matki tylko wówczas, jeżeli nie nosi ono nazwiska ojca, chyba, że zostało mu ono nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
  2. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym Kierownikiem USC na terenie RP.
  3. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
  4. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.


  Podstawa prawna

  1. art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r. Nr 9 , poz. 59 z późniejszymi zmianami).
  2. art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

   

 • Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka 


  Wymagane wnioski

  Wniosek rodziców o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka.

  Opłaty

  - od przyjęcia oświadczenia (sporządzenie protokołu) - 11,00 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowody osobiste rodziców.


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296

  Termin załatwienia

  Niezwłocznie, w chwili wpłynięcia wniosku.


  Uwagi

  1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
  2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
  3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.


  Podstawa prawna

  1. art. 51 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
   
   
 • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego


  Wymagane wnioski

  Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.


  Wymagane załączniki

  Dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez Kierownika USC.


  Opłaty

  - za wydaną decyzję - 39,00 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowód osobisty.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296


  Sposób załatwienia

  1. Przyjęcie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
  2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
  3. Wydanie decyzji.


  Termin załatwienia

  1. Bez zbędnej zwłoki.
  2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.


  Uwagi

  1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akta stanu cywilnego.
  2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.
  3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.
  4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.


  Podstawa prawna

  1. art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
   
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 


  Wymagane wnioski

  Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.


  Wymagane załączniki

  Dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez Kierownika USC.


  Opłaty

  - za wydaną decyzję - 39,00 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowód osobisty.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296


  Sposób załatwienia

  1. Przyjęcie wniosku i dokumentu stanowiącego podstawę do sprostowania błędu pisarskiego.
  2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
  3. Wydanie decyzji.


  Termin załatwienia

  1. Bez zbędnej zwłoki.
  2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.


  Uwagi

  1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akta stanu cywilnego
  2. Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców. Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo; akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.


  Podstawa prawna

  1. art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635).
   
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169