☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inne -->

 • Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 


  Wymagane wnioski

  Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.


  Wymagane załączniki

  Nie są wymagane.


  Opłaty

  Opłata w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych tj. 30,40 zł.


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6.


  Termin załatwienia

  Do 30 dni (KPA).


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  Brak.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1702).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości  opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 564).


  Pliki do pobrania

  Druk wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych ( do pobrania)

 • Wpisanie do rejestru wyborców 


  Wymagane wnioski

  1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
  2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B


  Wymagane załączniki

  1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A (załącznik nr 1) oraz dowód osobisty (do wglądu) – składają osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.
  2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku (załącznik nr 2) – składają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6.


  Termin załatwienia

  3 dni od daty złożenia wniosku.


  Uwagi

  Brak.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 31 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 42, poz. 387 i 388).


  Pliki do pobrania

  • Druk wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców ( do pobrania)

  • Druk deklaracji dla obywateli państw członkowskich UE niebędących obywatelami polskimi ( do pobrania)
 • Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców 


  Wymagane wnioski

  Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.


  Wymagane załączniki

  Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców ( pisemnie lub ustnie do protokołu ).


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6.


  Termin odpowiedzi

  3 dni od daty złożenia reklamacji.


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Rejestr wyborców jest udostępniony, na pisemny wniosek każdego, do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich w Gminie (Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców stanowi załącznik nr 1).
  2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
   1. pominięcia wyborcy w rejestrze,
   2. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
   3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
   4. objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 31 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn.zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 387 i 388).


  Pliki do pobrania

  • Druk wniosku o udostępnienie rejestru wyborców ( do pobrania)

 • Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum 


  Wymagane wnioski

  1. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (w wyborach do Sejmu i Senatu).
  2. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (w wyborach do Parlamentu Europejskiego).
  3. Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum (ogólnokrajowym).


  Wymagane załączniki

  1. Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców.
  2. Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6.


  Termin odpowiedzi

  Od 48 godzin do 3 dni w zależności od przepisów danej ordynacji wyborczej.


  Uwagi

  1. Spis wyborców i spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest udostępniany w WSO w Gminie w terminie podanym w ogłoszeniu przed wyborami lub referendum w zależności od przepisów danej ordynacji wyborczej:
   - do wglądu,
   - do wglądu na pisemny wniosek.
   (Wzory wniosków o udostępnienie spisu wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 ).
  2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców, spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, w szczególności w sprawie:
   1. pominięcia wyborcy, osoby uprawnione w spisie,
   2. wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, udziału w referendum,
   3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu,
   4. ujęcia w spisie wyborców, w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 31 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 z późn.m.).
  4. Ustawa z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544 z późn.zm.).
  5. Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborca do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1574).
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz.985 z późn.zm.).
  7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219).
  8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 62 poz.583).
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Nr 84, poz.922).
  10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 74, poz.669 i 670).


  Pliki do pobrania

  • Druk wniosku o udostępnienie spisu wyborców ( do pobrania)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169