☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie / wymeldowanie -->

 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 


  Wymagane wnioski

  Pisemny wniosek.


  Wymagane załączniki

  1. Dowód zapłaty, należnej opłaty skarbowej.
  2. Wypełniony druk, zależnie od wniosku: zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące.


  Opłaty

  10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

  Opłatę dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


  Miejsce złożenia

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
  2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba, która ubiega się o zameldowanie, faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).
  4. Ustawa z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).


  Pliki do pobrania

 • Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy


  Wymagane wnioski

  Nie są wymagane.


  Wymagane załączniki

  Dowód osobisty.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy lub właściciela lokalu, legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
  2. Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.)
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.)
 • Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

   


  Wymagane wnioski

  Nie są wymagane


  Wymagane załączniki

  1. Paszport.
  2. Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie


  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela lokalu legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
  2. Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 139, poz.993 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz.U. Nr 236, poz.1999 ).

   


           
 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące


   

  Wymagane wnioski

  Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.


  Wymagane załączniki

  Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

  1. Dowód osobisty.
  2. Książeczka wojskowa, w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
  3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko przy zameldowaniu na pobyt stały).
  4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadąjących dokumentu stwierdzającego tożsamość.

   Do wglądu:

  5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.


  Opłaty

  Nie pobiera się.


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
  3. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  4. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 139,poz. 993 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 93, poz.887).
  4. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 21, poz.205 z późn.zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz.1999).


  Pliki do pobrania

   


 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE 


  Wymagane wnioski

  Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące


  Wymagane załączniki

  Do zameldowania na pobyt stały:

  1. Cudzoziemiec:
   1. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
   2. paszport.
  2. Obywatel państwa członkowskiego UE:
   1. karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt,
   2. paszport lub dokument tożsamości
  3. Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
   1. dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt,
   2. paszport.

  Do zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące:

  1. Cudzoziemiec:
   1. wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
   2. paszport.
  2. Obywatele państwa członkowskiego UE:
   1. karta pobytu obywatela UE albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy,
   2. paszport lub dokument tożsamości.
  3. Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
   1. dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt czasowy,
   2. paszport.

   Do wglądu:

  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem tym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Należy wypełnić i podpisać zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza czytelnym podpisem na formularzu fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące w tym lokalu.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98. poz.1071 z późn.zm ).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm. )
  3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach ( Dz.U. Nr 128, poz. 1175 ).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz.U. Nr 236, poz.1999 ).


  Pliki do pobrania

 • Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej


  Wymagane wnioski

  Pisemny wniosek.


  Wymagane załączniki

  1. Dowód zapłaty, należnej opłaty skarbowej.
  2. Tytuł prawny do lokalu.


  Opłaty

  10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

  Opłatę dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


  Miejsce złożenia

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem.
  2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba, która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).
  4. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

   

 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące 


  Wymagane wnioski

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  2. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące.


  Wymagane załączniki

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  2. Dowód osobisty.
  3. Książeczka wojskowa – w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (zwrot karty mobilizacyjnej w przypadku wymeldowania poza teren WKU).
  4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadąjących dokumentu stwierdzającego tożsamość.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  2. Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
  3. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 21, poz. 205 z późn.zm ).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. Nr 140, poz.1480)
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz.1999).


  Pliki do pobrania

  • Druk  zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego  ( do pobrania)
  • Druk  zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące  ( do pobrania)
 • Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące 


  Wymagane wnioski

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  2. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące.


  Wymagane załączniki

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  2. Paszport.
  3. Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące.


  Opłaty

  Nie pobiera się.


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie.


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się.


  Uwagi

  1. Należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  2. Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
  3. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999).


  Pliki do pobrania

  • Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego ( do pobrania)
  • Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące( do pobrania)
 • Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania 


  Wymagane wnioski

  Pisemny wniosek.


  Wymagane załączniki

  1. Dowód zapłaty, należnej opłaty skarbowej.
  2. Tytuł prawny do lokalu.


  Opłaty

  10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

  Opłatę dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

   
  Miejsce złożenia

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6.


  Termin załatwienia

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania.
  2. W trakcie postępowania badany jest stan faktyczny istniejący w dniu zameldowania.
  3. Po powzięciu informacji, że czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu, organ wszczyna postępowania o uchylenie tej czynności.
  4. W przypadku ustalenia, w wyniku przeprowadzonego postępowania, że w chwili dokonywania zameldowania została spełniona określona prawem przesłanka – wydana zostaje decyzja odmawiająca uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).
 •  Uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania 


  Wymagane wnioski

  Pisemny wniosek.


  Wymagane załączniki

  1. Dowód zapłaty, należnej opłaty skarbowej.
  2. Tytuł prawny do lokalu.


  Opłaty

  10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

  Opłatę dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice 
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


  Miejsce złożenia

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6.


  Termin załatwienia

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się


  Uwagi

  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana uchyleniem czynności materialno-technicznej wymeldowania.
  2. W przypadku stwierdzenia, że strona faktycznie opuściła lokal zgodnie ze zgłoszeniem wymeldowania, wydawana jest decyzja administracyjna odmawiająca uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169