☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Ostrowice

Piątek 18.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kompetencje


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1.  uchwalanie statutu gminy,
2.  ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania  oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3.  powoływanie    i    odwoływanie    skarbnika    gminy,   który    jest     głównym     księgowym
  budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek Wójta,
4.  uchwalanie budżetu  gminy,   rozpatrywanie    sprawozdania    z   wykonania    budżetu   oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia  lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania  jednostek  pomocniczych, zasad  przekazywania  im  
składników  mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków  budżetowych  na  realizację zadań  przez te jednostki,
8. podejmowanie  uchwał  w  sprawach podatków  i opłat  w  granicach określonych
w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących:
    a) określania zasad nabycia,  zbycia  i   obciążenia   nieruchomości   gruntowych   oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy  szczególne   nie stanowią inaczej; do  czasu określenia  Wójt  może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 
    b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
przez Wójta, 
    c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
    d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
    e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 
     f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni  oraz rozwiązywania 
i występowania z nich,
    g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, 
    h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych 
gminnych  jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
    i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i  poręczeń  udzielanych  przez Wójta 
w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2
i 2a,
12. podejmowanie  uchwał  w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
 i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał  w  sprawach:  herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych 
oraz wznoszenia pomników,
15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. podejmowanie uchwał  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach  zastrzeżonych ustawami do kompetencji  rady
gminy.

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2
Wytworzył:
Maria Składaniec
Udostępnił:
Edyta Jawdyńska
(2003-05-13 11:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Jawdyńska
(2011-03-17 13:09:52)

 
liczba odwiedzin: 2044543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X