☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania


Wymagane dokumenty :
1) Wniosek - Druk do pobrania
2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Opłaty :
Opłata skarbowa:
1. Od podania i odwołania - 5 zł (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września
    2000r. Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
2. Od   załącznika   do   podania   -   0,50 zł   (art. 1   pkt  1,  1a  Ustawy   o    opłacie skarbowej
    z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
3. Od  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania terenu dla następujących
    obiektów  budowlanych:  Załącznik   do  Ustawy  o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r.
    (Dz.U. Nr 86, poz. 960) :
a) budynków   wraz  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  przeznaczonych na działalność
    związaną  z   produkcją,  handlem,  administracją,  rzemiosłem,   wystawiennictwem,   kultem
    religijnym 190 zł,
b) budowli,   o   których   mowa   w   przepisach   prawa   budowlanego, z wyłączeniem lokalnych
    inwestycji dla realizacji celów publicznych 228 zł,
c) zespołu garaży 152 zł,
d) budynków gospodarczych i garaży 38 zł,
e) ponadlokalnych inwestycji liniowych 190 zł,

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art. 2. pkt 2 . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art. 8 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie   później niż   w   ciągu miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później  niż
    w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji
pok. Nr 4
tel. 094/ 36 15 226 wew. 118

Podstawa prawna :
Art. 39 i 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).
Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2016-09-02 11:51:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169