☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy Gminy

Rada Gminy

 •  

   

   

   

   

  Skład Rady Gminy


  1) Bany Roman - Przewodniczący Rady Gminy

  2) Błachuta Jan -
  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

  3) Bielawski Andrzej

  4) Grabowska Marlena

  5) Jagieła Ewa

  6) Krasoń Stanisław

  7) Kulicz Bożena

  8) Mroczek Paweł

  9) Okoń Jolanta

  10) Perenc Renata

  11) Piwowarska Krystyna

  12) Puchalski Zbigniew

  13) Radlińska Halina

  14) Szynal Andrzej

  15) Wiśniewski Radosław

   


 • Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  1.  uchwalanie statutu gminy,
  2.  ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania  oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3.  powoływanie    i    odwoływanie    skarbnika    gminy,   który    jest     głównym     księgowym
    budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek Wójta,
  4.  uchwalanie budżetu  gminy,   rozpatrywanie    sprawozdania    z   wykonania    budżetu   oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia  lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania  jednostek  pomocniczych, zasad  przekazywania  im  
  składników  mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków  budżetowych  na  realizację zadań  przez te jednostki,
  8. podejmowanie  uchwał  w  sprawach podatków  i opłat  w  granicach określonych
  w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
  zwykłego zarządu, dotyczących:
      a) określania zasad nabycia,  zbycia  i   obciążenia   nieruchomości   gruntowych   oraz 
  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy  szczególne   nie stanowią inaczej; do  czasu określenia  Wójt  może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 
      b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
  przez Wójta, 
      c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
      d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
  zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
      e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
  przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 
       f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni  oraz rozwiązywania 
  i występowania z nich,
      g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, 
      h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych 
  gminnych  jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
      i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i  poręczeń  udzielanych  przez Wójta 
  w roku budżetowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać 
  zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2
  i 2a,
  12. podejmowanie  uchwał  w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
  wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
   i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał  w  sprawach:  herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych 
  oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  16. podejmowanie uchwał  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
  i studentów,
  17. stanowienie w innych sprawach  zastrzeżonych ustawami do kompetencji  rady
  gminy.

   

  Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2
 •  

  Komisja Rewizyjna


  Skład Komisji:

  Zbigniew Puchalski -
  Przewodniczący

  Perenc  Renata

  Radlińska Halina

  Kulicz Bożena
   
  Szynal Andrzej


  Zadania Komisji:


  1. Do   zadań   Komisji   Rewizyjnej   należy   kontrola   działalności  Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
   
  2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy  i   występuje  z   wnioskiem   do   Rady o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium wymaga opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
   
  3. Komisja  Rewizyjna  dokonuje  kontroli   zgodnie  z  uchwalonym  przez Radę Gminy rocznym planem  kontroli  -  ponadto Komisja  wykonuje  inne  zadania  zlecone   przez   Radę   Gminy w zakresie kontroli.
   
  4. Po  przeprowadzeniu   kontroli   Komisja   Rewizyjna   przedstawia   Radzie   Gminy   protokół pokontrolny z propozycjami ewentualnych zaleceń.
 •  

  Komisja Budżetowo - Gospodarcza


  Skład Komisji:
   
  Andrzej Bielawski - Przewodniczący
   
  Jolanta Okoń
   
  Krystyna Piwowarska
   
  Jan Błachuta
   
  Stanisław Krasoń
   

  Zadania Komisji

  Komisja Budżetowo - Gospodarcza obejmuje sprawy budżetu, działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.
   


   

 •  

  Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury


  Skład Komisji:
   
  Marlena Grabowska - przewodnicząca
   
  Ewa Jagieła
   
  Paweł Mroczek
   
  Radosław Wiśniewski
   
  Roman Bany
   
  Zadania Komisji

  Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia zajmuje się sprawami kultury, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i zdrowia.


   
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169