☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenie projektu podział nieruchomości

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości


Wymagane dokumenty :
  1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.Druk do pobrania
  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
  3.  Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
  4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .
  5. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy :
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowice w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
pok. nr 8
tel. 094/ 36 15 296

Podstawa prawna :

  1. Art.92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami        (Dz. U. z  2004r. Nr  261,  poz.  2603  z  późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr 25, poz.130 z późn. zm.)
Wytworzył:
Helena Steciuk
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-28 15:16:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169