☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Impreza masowa

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Ostrowice.
Do wniosku należy dołączyć:
1)  Opinię właściwych  miejscowo  komendantów  Powiatowych   Policji  i  Straży  Pożarnej  oraz
     kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),  które  muszą
     zawierać  informacje  o  niezbędnej  wielkości   i  środków   potrzebnych  do   zabezpieczenia
     imprezy,   zastrzeżeniach   do   stanu  technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez    
     policję  zagrożeniach.
2)   Opinie właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
    UWAGA!
    O wydanie opinii, o których mowa w punkcie 1 i 2 organizator zwraca się do w/w organów
    nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
    przeprowadzenie imprez masowych.
3)   Graficzny   plan   obiektu  lub  na   którym   ma   być   przeprowadzona   impreza   masowa, 
     zawierający:
    a) oznaczenie  dróg  dojścia  i rozchodzenia się  publiczności,  dróg ewakuacyjnych  i  dróg  
  
        dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
    b) oznaczenie  punktów  pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody  do picia  i  do celów
        przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
    c) oznaczenie  lokalizacji  hydrantów   przeciwpożarowych,  zaworów,  przyłączy  wody,  gazu
        i energii  elektrycznej   oraz   innych   elementów   mających   wpływ   na   bezpieczeństwo
        użytkowników obiektu lub terenu,
    d) informacje o  rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie
        masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów
        gastronomicznych i sanitariatów.
4)  kopie akt.protokołów z kontroli o których mowa w art. 62 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
     - prawo budowlane,
5)  Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
     masowej.
6)  Program i  regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych
     odbywających   się   według   ustalonego   terminarza   lub   według   ustalonych  zasad wraz
     z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
7)  Informację   o  przewidywanej maksymalnej liczbie  osób, które mogą być obecne na imprezie
    masowej oraz informację określającą stan liczebny,  organizację,  oznakowanie,  wyposażenie
    i sposób  rozmieszczenia   służb:  porządkowej  i  informacyjnej;   w   odniesieniu   do   służby
    porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na
    imprezie  i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.
8) zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika ds.
     bezpieczeństwa i odbyła przeszkolenie w tym zakresie
9)  Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy
     podmiotami  biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.
10) Szczegółowe zasady postępowania   w   przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
    zagrożenia.
11) Polisę ubezpieczeniową, (Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia  się od
     odpowiedzialności  cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych,  na które
     wstęp jest odpłatny)
12) Organizator   imprezy    masowej   załącza   do    wniosku    informację   o   zainstalowanych
     urządzeniach rejestrujących  dźwięk   i obraz    w   celu   utrwalenia    przebiegu    imprezy,
     a w szczególności zachowania się osób.

Ponadto dołączyć należy:
1. Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się  będzie   impreza.
    Zgoda powinna zawierać ewentualne  uwarunkowania  wynikające   z    ustaw    szczególnych
    zobowiązujących ich do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury  czy
    przyrody.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- gotówką w Urzedzie Gminy w Ostrowicach ( Bank Sółdzielczy)
- bezgotówkowo na rachunek bankowy nr konta 05857700050000209120000010
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Organizator imprezy występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia nie później niż
14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Wójt Gminy Ostrowice wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez organizatorów imprezy.
Jednostka odpowiedzialna:
Kierownik USC
pok. Nr 6
tel. 094/ 36 15 226  wew. 122

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni
od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 22 sierpnia  1997r.  o   bezpieczeństwie   imprez  masowych  (tekst jednolity z 2005r.
  Dz.U. nr 108 po.909 z późn. zm.)
- Ustawa o opłacie skarbowejz dnia 16.11.2006r. (Dz.U. z 2006r. nr 225 poz1635)

Dodatkowe informacje:
Przepisy Karne.
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu
lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
 
Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-07 11:24:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169