Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy -text

 
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców


Wymagane dokumenty :
Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe
- koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej /wypisy i wyrysy/
  oraz cenę nabycia lokalu i działki gruntu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Z chwilą otrzymania wniosku stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku oraz działki gruntu /forma bezprzetargowa/:
- Zarządzenie Wójta Gminy o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedazy,
- zleca do Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. sporządzenie wypisu 
  i wyrysu działek,
- sprawdza w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. zapis w KW,
- zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności,
- zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu,
- sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy i podaje do publicznej wiadomości  
  zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
- przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.
Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości  do   sprzedaży w terminie późniejszym.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
pok. Nr 8
tel. 094/ 36 15 296

Dodatkowe informacje :
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej  lub   domu   jednorodzinnego   przysługuje
    najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Lokale   sprzedawane   są   na   zasadach   określonych   w   Uchwale XIX/82/04
  Rady
    Gminy Ostrowice z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedazy lokali mieszkalnych
    stanowiących własność gminy Ostrowice.
3. Zasady   zapłaty   ceny   sprzedaży   i   przyznania   bonifikat   określa   w/w uchwała
    Rady  Gminy  w  Ostrowicach.
Podstawa prawna :
Art. 35  ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603). 
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24  czerwca  1994r.
o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
Wytworzył:
Helana Steciuk
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: